Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy-verklaring

Het koor ANDANTINO gebruikt jouw persoonsgegevens zoals ze door jou zijn opgegeven op het aanmeldformulier alleen voor eigen gebruik in verband met het lidmaatschap, de facturatie van contributie en/of lesgelden en het eventueel verzenden van een nieuwsbrief. Persoonsgegevens zullen door ons niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Op de website en na inloggen op de ledenpagina kunnen foto’s geplaatst worden van de activiteiten van ons koor en van de leden. Alle leden krijgen een toestemmingsformulier  voor het gebruik van foto/videomateriaal voor promotiedoeleinden. Indien men dat niet wenst is het te allen tijde mogelijk die te laten verwijderen.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zorgt er voor dat persoons-gegevens zorgvuldig worden bewaard, gedeeld en gebruikt.

Onze vereniging houdt een verwerkingsregister bij waarin staat welke persoonsgegevens met welk doel door wie worden beheerd en wat de bewaartermijn is. Betrokkenen, in vele gevallen de leden, kunnen te allen tijde een gegeven toestemming voor verwerking intrekken of een verzoek indienen ter inzage, correctie van de persoonsgegevens.                               Voor vragen over persoonsgegevens kunnen leden en andere betrokkenen terecht bij de secretaris of een e-mail sturen naar info@Andantino-koor.nl

Wij als vereniging stellen alles in het werk om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking. Daarbij spelen technische en organisatorische maatregelen een rol, zoals regelmatig maken van back-ups, wijzigen van wachtwoorden, geheimhoudingsplicht voor bestuurders/ vrijwil-ligers en het scheppen van veiligheidsbewustzijn voor iedereen die met persoonsgegevens werkt..